Praktische Informatie

Jeughulp

Vanuit de jeugdwet biedt Goedendagzorg hulp aan jeugdigen in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Het Gooi en Vechtstreek, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, en Uitgeest.

Maatwerk
Dankzij de personele bezetting kunnen wij zorg op maat bieden. Het kind zal daardoor veel meer persoonlijke aandacht krijgen tijdens de verpleeg- en verzorgmomenten en de op maat gesneden activiteiten. Al onze zorgverleners hebben veel ervaring
met meervoudig gehandicapte kinderen. Hun motivatie is om het kind zo snel mogelijk te leren kennen en zo goed mogelijk te begrijpen. Het is van belang dat zij het kind als het ware kunnen ‘lezen’ om goed met ze te kunnen communiceren.

Er zal voor elk kind een individueel zorgplan worden opgesteld. Hierin wordt de persoonlijke behoefte en de noodzakelijke zorg en verpleging  omschreven. De gebruiken en wensen die bij het kind en de ouders al bekend zijn, worden in dit zorgplan opgenomen. Er zal in samenspraak met ouders en kind een dagschema worden opgesteld waarin de zorgmomenten en
activiteiten van thuis zoveel mogelijk worden overgenomen. Het kind zal op deze manier goed kunnen wennen aan onze opvang en de zorg ontvangen zoals het gewend is.

De gezondheidstoestand van een kind kan wisselend zijn, waardoor niet ieder kind gebaat is bij een dagschema. In die situatie maken wij een lijst met zorg- en verpleegactiepunten waarvan wij samen met de ouders en het kind hebben vastgesteld dat deze van belang zijn. Op deze manier kunnen wij de zorg en begeleiding bieden op het moment dat het kind het prettig vindt of aan kan. Elke 6 maanden zal het zorgplan met de ouders worden geëvalueerd.

WTZI erkenning
Goedendagzorg is een WTZI erkende instelling. De medicatie en verpleegkundige handelingen staan bij ons hoog in het vaandel, omdat wij van mening zijn dat juist deze zorg goed moet worden uitgevoerd om de kwaliteit van leven van uw kind te waarborgen. Alleen wanneer uw kind zich fysiek zo optimaal mogelijk voelt, is er ruimte voor ontwikkeling en stimulering door activiteiten.

Klachtenprocedures
Onze klachtenprocedure geeft kinderen en ouders de mogelijkheid om de klacht eerst intern neer te leggen en te bespreken.
Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe, kan de klacht worden ingediend bij de
geschillencommissie Klachtenportaal Zorg te Enkhuizen. Voor het indienen van een klacht moet u een bepaalde procedure volgen. Een folder voor de klachtenregeling krijgt u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind, evenals onze klachtenregeling.

Meldcode en privacyreglement
Als kleine organisatie wil Goedendagzorg alle voorwaarden scheppen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen. Bij incidenten worden altijd de betrokkenen geïnformeerd. Voor het melden van potentieel kindermisbruik of huiselijk geweld hebben wij een Meldcode opgesteld. Goedendagzorg heeft een privacyreglement, deze zullen wij u tijdens de aanmeldingsprocedure van uw kind overhandigen en waar nodig toelichten.